FINANSOWE NEWSY

IDZIE NOWE …. !
Artykuł własny.

Umowy podatkowe z urzędami skarbowymi dla największych przedsiębiorców, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania dokumentów oraz automatyczne umarzanie poboru najniższych danin – to tylko nieliczne zmiany, które wprowadza projekt nowej Ordynacji podatkowej. Zapowiadana rewolucja ordynacji podatkowej staje się coraz bliższa – jak wypowiedział się Minister Finansów – stara ordynacja królowała 20 lat i to wystarczy. Swoją drogą jest kilka bardzo przyzwoitych propozycji: zasada (in dubio pro tributario) zasady rozstrzygania na korzyść podatnika – a także rozstrzyganie wątpliwości co do oceny stanu faktycznego na korzyść podatnika. Tego typu podejście osobiście uznaję za interesujące. Prawdziwą rewolucją może się okazać tzw – zasada kontroli na zamówienie – Chcesz mieć pewność swojej rzetelności w obowiązkach podatkowych – zamów kontrolę!!!! Świetny pomysł – również niezły argument rzetelności biur rachunkowych w swojej pracy. Zapowiedzi zmian wydają się wprowadzać trochę sympatyczniejsze wyobrażenie o instytucjach podatkowych – skarbowych. Oby faktycznie było tak – że podejście się zmieni – to i społeczeństwo zacznie postrzegać US jako normalne ludzkie instytucje – bo niestety nie zawsze chyba tak jest.
Kolejnym z nowych rozwiązań zaproponowanych w ustawie jest umowa o współdziałaniu. W jej ramach znaczący podatnicy, np. najwięksi pracodawcy w regionie, będą mogli z właściwym miejscowo urzędem skarbowym podpisać dokument, na mocy którego każda wątpliwość będzie konsultowana na linii urzędnik-podatnik.

– Taka umowa opiera się o założenie, że podatnik jest transparentny, informuje o wszystkim organ podatkowy, pokazuje księgi i z każdym pytaniem zwraca się do organu. W zamian urzędnicy odpowiadają na te pytania i mówią co zrobić, „żeby nie bolało”.

Bardziej cywilizacyjne traktowanie – to również propozycja w niektórych przypadkach negocjacji dotyczących rozłożenia podatku na raty lub odroczenia terminu płatności. Dla przedsiębiorcy – zwłaszcza mocno inwestującego, poszerzającego profil działalności, rozbudowującego firmę to mocny atut gospodarczy. Odpowiednia analiza aktywów finansowych i perspektywa ekonomiczna – może pozwolić na spokojniejsze działania w tym zakresie.

I kolejna propozycja – wniosek o odroczenie podatku – rzecz, o której nie mogło być mowy dotychczas. …. No cóż ? może idzie ku lepszemu ???? Na razie trzymajmy mocno kciuki aby było lepiej – rząd postanowi !!!

Dominik

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Małgorzata Żujewska

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy podczas kontroli podatkowej

U każdego przedsiębiorcy – bez względu na formę i rodzaj prowadzonego biznesu – urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków. Kontrolowany ma obowiązek udostępnić dokumentację rachunkową, sporządzić tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych, udzielać wyjaśnień itp. Ustalenia dokonane przez urzędników może kwestionować poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu.

Start kontroli

Kontrola podatkowa prowadzona przez urząd skarbowy nastawiona jest na weryfikację prawidłowości i rzetelności wypełniania obowiązków podatkowych. Może trwać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego mającego być przedmiotem weryfikacji.


Urząd skarbowy przeprowadza kontrole podatkowe z urzędu.

Kontrola podatkowa zasadniczo musi być zapowiedziana. Może rozpocząć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Przystąpienie do działań kontrolnych przed upływem tygodnia od doręczenia takiego pisma wymaga zgody lub wniosku podatnika. Dostarczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej nie obliguje urzędu skarbowego do jej przeprowadzenia. Kontrola podatkowa, która nie zostanie wszczęta w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, może być podjęta w późniejszym czasie, ale pod warunkiem dokonania ponownego zawiadomienia. Od zasady tej są wyjątki. Urząd skarbowy nie ma obowiązku uprzedzać przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej w przypadkach wskazanych w art. 282c Ordynacji podatkowej oraz w art. 79 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zawiadomienia nie stosuje się m.in. wtedy, gdy kontrola dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu ustawy o VAT.

Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie podatnikowi upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie przez urzędników legitymacji służbowych. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, czynności te wykonuje się wobec członka zarządu, wspólnika albo innej osoby uprawnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego. W przypadku gdy kontrola podatkowa dotyczy zakładu podmiotu zagranicznego, upoważnienie doręcza się oraz okazuje legitymacje służbowe osobie faktycznie kierującej, nadzorującej lub reprezentującej działalność prowadzoną na terytorium Polski.

Działania kontrolne

Czynności kontrolne są wykonywane zasadniczo w siedzibie przedsiębiorcy lub miejscu związanym z jego działalnością. Mogą odbywać się w mieszkaniu, jeżeli podatnik prowadzi w nim działalność. Dozwolone jest przeprowadzenie kontroli w miejscu przechowywania ksiąg podatkowych innym niż siedziba przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania działalności, np. w biurze rachunkowym. Kontrolowanego może reprezentować pełnomocnik (ogólny lub szczególny).

Kontrolujący mają prawo przesłuchać świadków, dokonywać oględzin czy zasięgać opinii biegłych, ale przede wszystkim sprawdzają akta, księgi i dokumenty związane z przedmiotem kontroli podatkowej wskazanym w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. Najwięksi przedsiębiorcy muszą na żądanie kontrolujących przekazać wyciągi z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie JPK (za okresy począwszy od 1 lipca 2016 r.). Pozostali zostaną objęci tym obowiązkiem od 1 lipca 2018 r.

Przedsiębiorca, który dysponuje dokumentami obcojęzycznymi, np. z racji kontaktów z kontrahentami zagranicznymi, może być zobligowany do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. Przekłady wykonuje na własny koszt. Przedsiębiorca powinien w miarę możliwości udostępnić kontrolującym samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów. Jeżeli nie zapewni warunków umożliwiających badanie akt, ksiąg i innych dokumentów, kontrolujący mogą zażądać ich wydania (za pokwitowaniem).

Urząd skarbowy ma prawo w związku z kontrolą podatkową przeprowadzić u kontrahentów sprawdzanego podatnika kontrole krzyżowe w celu prześledzenia całego łańcucha obrotu towarami lub usługami. Weryfikacją mogą być objęci nie tylko bezpośredni kontrahenci, ale także podmioty wykonujące działalność gospodarczą uczestniczące w dostawie tego samego towaru lub świadczeniu tej samej usługi będące zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub świadczeniu usługi.

Przedsiębiorca ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących kontroli podatkowej. Jego reprezentanci, pracownicy oraz osoby z nim współdziałające są zobligowani udzielić wyjaśnień związanych z przedmiotem weryfikacji w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności lub zadań.

Kara za utrudnienia

Utrudnianie przeprowadzenia kontroli podatkowej może skończyć się dotkliwymi sankcjami finansowymi.

Urząd skarbowy ma prawo przede wszystkim wymierzyć kontrolowanemu karę porządkową. Może ona wynieść do 2.800 zł. Celem tej sankcji jest zapewnienie sprawnego przebiegu kontroli podatkowej i zakończenia jej w terminie. Stosuje się ją wyłącznie w przypadkach wskazanych w art. 262 Ordynacji podatkowej, np. za bezzasadną odmowę złożenia wyjaśnień, nieprzedłożenie tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej czy nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych. W przypadku gdy kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, urząd skarbowy może ukarać karą porządkową osobę, która jest ustawowym reprezentantem tego podmiotu, członkiem organu uprawnionego do reprezentowania go lub posiada upoważnienie do prowadzenia jego spraw.

Utrudnianie kontrolującym wykonywania pracy może skończyć się o wiele poważniejszymi dolegliwościami finansowymi niż kara porządkowa. Ten, kto udaremnia lub utrudnia osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli podatkowej wykonywanie czynności służbowych, naraża się na odpowiedzialność karną skarbową. Uchybienie to może być zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. Wynika to z art. 83 Kodeksu karnego skarbowego. Kwalifikacja zależy od okoliczności danej sprawy: stopnia szkodliwości społecznej czynu, sposobu jego popełnienia, pobudek działania sprawcy itp. Utrudnianie kontroli podatkowej potraktowane jako przestępstwo skarbowe karane jest grzywną od 10 do 720 stawek dziennych (obecnie od 666,60 zł do 19.198.080 zł). Za wykroczenie skarbowe grozi grzywna od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie od 200 zł do 40.000 zł). Za utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia kontroli uznaje się w szczególności nieokazanie na żądanie kontrolujących księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej, a także ich niszczenie, uszkadzanie, czynienie bezużytecznym, ukrywanie czy usuwanie.

Protokół kontroli

Kontrola podatkowa przeprowadzona przez urząd skarbowy kończy się protokołem.

Protokół kontroli zawiera m.in. opis dokonanych ustaleń faktycznych, dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów, ocenę prawną sprawy. Sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Kontrolowany otrzymuje jeden z nich, ale bez załączonych do protokołu fotokopii, odpisów i wydruków z akt, ksiąg oraz innych dokumentów udostępnionych przez kontrolowanego, które zostały mu zwrócone, co zostało odnotowane w protokole. Do protokołu można wnieść zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia. Kontrolujący są zobowiązani rozpatrzyć wniesione zastrzeżenia oraz zawiadomić podatnika o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności te nieuwzględnione, oraz podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Na poinformowanie podatnika kontrolujący mają 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.

Protokół dokumentujący przebieg kontroli podatkowej należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego dotyczy.

Kontrolowany przedsiębiorca ma obowiązek:

» zapewnić kontrolującym, w zakresie wynikającym z upoważnienia, wstęp na grunt oraz do budynków, lokali i innych pomieszczeń,
» udostępnić akta, księgi i inne dokumenty związane z przedmiotem kontroli oraz przekazać na żądanie wyciągi z ksiąg i dowodów księgowych w formie JPK,
» wydać na czas trwania kontroli akta, księgi i dokumenty, jeżeli kontrolujący mają uzasadnione podejrzenia, że są one nierzetelne, lub gdy nie zostały im zapewnione warunki umożliwiające wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem dokumentacji,
» okazać majątek podlegający kontroli i umożliwić jego oględziny,
» sporządzić na żądanie kontrolujących spis z natury,
» złożyć oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że nie zostały ujawnione wszystkie obroty lub przychody mające znaczenie dla określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego (dotyczy osób fizycznych oraz wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej będącej kontrolowanym),
» umożliwić – nieodpłatnie – filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych oraz utrwalanie stanu faktycznego za pomocą innych nośników informacji, jeżeli film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na innym nośniku może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie,
» przedstawić, na żądanie kontrolujących, tłumaczenie na język polski dokumentacji sporządzonej w języku obcym,
» udzielać w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli,
» zapewnić kontrolującym warunki do pracy, a w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów,
» zawiadomić organ podatkowy o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli w jej toku ujawniono nieprawidłowości (w przeciwnym razie postanowienie o wszczęciu pokontrolnego postępowania podatkowego uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem).

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

» uczestniczyć w czynnościach kontrolnych,
» brać udział w przeprowadzeniu dowodów (kontrolowanego zawiadamia się o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin – nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności),
» ustanowić pełnomocnika,
» wymagać od kontrolujących przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce,
» nie być kontrolowanym w tym samym czasie przez kilka organów (z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 82 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
» nie być kontrolowanym w swojej siedzibie, miejscu wykonywania działalności lub miejscu przechowywania dokumentacji w jednym roku kalendarzowym przez ten sam organ dłużej niż – w zależności od wielkości firmy – 12, 18, 24 albo 48 dni roboczych (z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
» nie być ponownie kontrolowanym w zakresie objętym uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 83b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
» złożyć zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli,
» wnieść sprzeciw wobec podjęcia i prowadzenia czynności kontroli z naruszeniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
» złożyć po zakończeniu kontroli podatkowej korekty deklaracji w zakresie objętym sprawdzaniem.

Materiał jest przedrukiem z portalu GOFIN .pl